Üye Girişi
ATB BİLGİ PANELİ
Mobil Linkler
ETKİNLİK TAKVİMİ
BORSAVİZYON
Borsavizyon Dergisi
ANKET
Memnuniyet Anketi
Üye Memnuniyet Anketi
SERTİFİKALAR
LİNKLER
Neden Üye Olmalıyız?

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU

Kanun Tertip: 5 - Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 
 
İlgili Kanunun MADDE 32`de yaptığı tanım şu şekildedir:
 
Madde 32:
 
Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Buna uymayanların kayıtları, borsaca re’sen yapılır ve kendilerine tebliğ edilir. Meslek gruplarına göre yapılacak bu üye kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.
 
Borsaya kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanunî şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür. 
Merkezî borsa çalışma alanı dışında bulunmakla beraber, borsa çalışma alanı içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret veya esnaf siciline tescil edilmiş ya da edilmemiş şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerinin de borsaya kaydolmaları gerekir.
 
İçinde bulunulan yıldan önceki son iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyen ve içinde bulunulan yıldan önceki son iki yılda, borsa maddeleri üzerine alım satımı bulunmayan üyelerin isimleri, borsa meclisi kararıyla meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir, aidat tahakkukları durdurulur ve bunlar borsa hizmetlerinden yararlanamazlar. 
 
Yukarıdaki fıkrada anılan borsa meclisi kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu borsaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, borsa yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla borsadan kaydı silinir. Bu süre içinde durumunu bildirenlerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bunlar aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilemezler. Borsaya dahil maddelerin üretici veya seri halde üretim yapmaksızın doğrudan tüketiciye satış yapan imalatçıları, borsalara kaydolmaksızın dahi kendi mallarını borsada satabilirler.
 
 
Ayrıca,  ATB üyelerine verdiği hizmetlerle, üyelerin kendi sektörleri ile bir arada bir iş ağı oluşturması, yenilik ve destekelemelerden haberdar olması sağlanmaktadır.
 
Borsalar, Üyelere verdiği hizmetleri değerlendirmekte ve sürekli iyileştirmektedir;
 
Üyelerle ilgilenme noktasında mümkün olabilecek en yüksek standartlara ulaşmış olmak,
 
Sürekli ilerleme gelişim programı müşteriyle yüz yüze gelen personelin üyelere en iyi standartlarda hizmet vermek için ihtiyaç duydukları bilgi ve beceriyle donatılmasını sağlamak,
 
Üyelerle ilişkileri her düzeyde gizli mahiyette muhafaza etmek,
 
Memnuniyet seviyeleri ve ilerleme alanlarını oluşturmak için yerinde etkin bir gözden geçirme mekanizması bulunmak,
 
Üyeleriyle başarılı ilişkiler kurmak, sürekliliğini sağlamak,
 
İlk temas noktasında üye ihtiyaçları tanımlamak,
 
Üyelerin oda/borsayla irtibat kurmak suretiyle kendi alanlarındaki iş destek hizmetleri yelpazesine tam erişim sağlayabilmek,
 
Üyelerin kendilerine sunulan hizmetten ne beklediklerini açıklayan amaç ve hedeflerin belirlemek,
 
Üye ihtiyaçlarının düzenli ve sürekli olarak gözden geçirmek,
 
Üye bilgilerinin planlı bir şekilde gözden geçirilerek güncelliğinin sağlamak,
 
Uygulanabildiğinde üyelere herhangi bir hizmet verilmesinin ardından takip yapabilmek,
 
Üye şikâyetlerinin her zaman takip ederek ve uygun biçimde çözüme kavuşturmak,
 
Sürekli ilerleme sayesinde ATB`nin deneyimlerden ders çıkardığını ve sonuç olarak hizmetlerini geliştirmek  
 
 
ilkelerinden hareket etmektedir. 

Yayın Tarihi : 14.07.2014 / Okunma Sayısı : 7,244
İLETİŞİM
Macun Mahallesi 171. Cadde No:4 Yenimahalle / ANKARA
T : +90 312 327 00 00 (pbx)      F : +90 312 324 08 57      E-Mail : info@ankaratb.org.tr